Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Održana treća konferencija Srpskog udruženja za marketing

Treća konferencija Srpskog udruženja za marketing "Izazovi i perspektive marketinga" održana je od 5. do 7. novembra u hotelu Mona na Zlatiboru i onlajn. Prijavljeno je 39 radova, od strane skoro 80 autora. Strategijski marketing, društveno odgovorno poslovanje, istraživanje marketinga, ponašanje potrošača, brend menadžment, marketinške komunikacije i digitalni marketing, te primena marketinga u obrazovanju, trgovini, logistici, turizmu, bankarstvu i finansijama, bile su ključne teme skupa. Prvi put posebna sesija bila je namenjena primerima iz marketinške prakse.

Mnogo zanimljivih i korisnih radova prezentovano je, a učesnici koji su došli na Zlatibor imali su priliku i da razmene iskustva, ideje i razmišljanja i van oficijelnih sesija i panela.

Okupljanje učesnika Konferencije bilo je u petak, 5. novembra, a uveče je organizovan i Koktel dobrodošlice, kojom prilikom je predsednik Srpskog udruženja za marketing, prof. dr Saša Veljković, pozdravio sve učesnike. Ukratko su predstavljeni način i program rada, a pored toga prof. Veljković se osvrnuo i na aktuelni trenutak Udruženja, te ukazao na neke od smernica budućeg razvoja.

Predsednik programskog odbora, emeritus prof. dr. Hasan Hanić otvorio je radni deo Konferencije. U uvodnom obraćanju istakao je značaj različitih marketinških tehnika i koncepata, te detaljnije predstavio program rada skupa i rad po sekcijama.

Na početku skupa izloženi su doprinosi i evocirane uspomene na nedavno preminule istaknute članove Srpskog udruženja za marketing. Profesor Saša Veljković govorio je o doprinosu prof. Momčila Milisavljevića, jednog od rodonačelnika marketinga u bivšoj SFRJ, te osnivača Jugoslovenskog udruženja za marketing (1968. godine) i Srpskog udruženja za marketing (2007. godine), čiji je bio počasni predsednik. Profesor Milisavljević je bio i urednik časopisa Marketing, autor velikog broja radova i pokretač inicijativa na podizanju ugleda marketinga u akademskoj i profesionalnoj javnosti. O delu profesorke Ljiljane Stanković i njenom doprinosu razvoju marketinga u Srbiji, govorila je prof. Mirjana Gligorijević. Posebno je istakla njenu predanost i posvećenost marketingu, do poslednjih dana života. Obavljala je značajne funkcije u samom Srpskom udruženju za marketing. Bila je urednik časopisa Marketing (2009-2018) i predsednica Udruženja (od 2016. do 2020. godine).

U radnom delu Konferencije, postojalo je više sesija. Dve sesije, onlajn i uživo, bile su posvećene marketing menadžmentu, odnosno različitim fazama i aktivnostima ovog procesa. Posebno je istaknut značaj strategijskog marketinga u oblasti visokog obrazovanja. Više autora posvetilo je pažnju istraživanju društveno odgovornog ponašanja organizacija, kao novom trendu, poslovnoj i marketinškoj filozofiji, ali i kao osnovi održivog razvoja privrede i društva, primene međunarodnih standarda i inicijativa. U okviru oblasti istraživanja marketinga i ponašanja potrošača predstavljeni su različiti metodi i tehnike, te vidovi analize potrošnje domaćinstava i šire ocene unakrsnih cenovnih elasticiteta tražnje. Neuromarketinška istraživanja, kao novi vid istraživanja koji se sve više razvija i nalazi primenu u različitim aspektima marketinškog poslovanja organizacije, posebno su analizirana, a najnoviji trendovi na ovom polju prikazani. Posebno su istraženi i prikazani i trendovi, metodi i tehnike, ponašanja i zadovoljstva potrošača u M-trgovini, kupovini organskih proizvoda, energetski odgovornoj potrošnji… Korisničko iskustvo pri kupovini ulja i maziva, te koncept generacijski odgovorne potrošnje, sa osvrtom na postojeću situaciju izazvanu epidemijom Covid-19 virusa, su još neke od tema koje su zavredele pažnju istraživača. Više radova je u fokusu imalo brend menadžment, opet u kontekstu trenutne situacije na tržištu, izazvane pandemijom. Promene u komunikaciji brendova tokom pandemije Covid-19, promene u marketingu luksuznih brendova, uloga generacije Z u ko-kreaciji održivog brenda, te istraživanje odnosa između karakteristika ličnosti potrošača i ličnosti brenda, su teme koje su bile detaljno obrađene. Marketinške komunikacije su takođe doživele promene, uz sve veći upliv digitalnih načina i medija komunikacije. U tom kontekstu su predstavljeni rezultati istraživanja koja su u fokusu imala lokalne medije i medijske brendove u Srbiji, ekološki orijentisano indirektno oglašavenje, komunikaciju putem Viber platforme, te trendove i perspektive digitalnog marketinga pod uticajem globalne pandemije.

Poeban deo konferencije ticao se primene marketinga u različitim delatnostima uslužnog karaktera. Pre svega su u fokusu istraživača bili obrazovanje, turizam i hotelijerstvo, trgovina i logisitka, te finansijske usluge. Teme koje su pokrivale oblast marketinga u obrazovanju bavile su se većim delom promenama uslovljenim Covid-19 epidemijom, te načinima komunikacije sa ciljnom publikom, zadovoljstvom onlajn nastavom, naspram nastave uživo, te razlozima zbog kojih studenti biraju pojedine programe na master studijama. Digitalizacija edukacije u uslovima potreba za primenom socijalnog marketinga, takođe je podrobno obrađena, a fokus je osim visokoškolskih ustanova bio i na školama, te na uticaju uslužnog ambijenta serviranja hrane učenicima na njihovo zadovoljstvo. Turizam i hotelijerstvo su naročito pogođeni situacijom izazvanom epidemijom, koja je smanjila putovanja i izlaske. U tom smislu su prikazani nalazi i pouke koje su izvučene iz ekonomske krize 2008. i 2009. godine, na primeru ekonomičnih i hotela usmerenih na luksuzni segment gostiju. Posebno je bio interesantan novi koncept turističkog proizvoda, “odmor bez tehnologije”, sa fokusom na turističku ponudu u okolini Valjeva, a koji je detaljno predstavljen na Konferenciji. Analizaran je i uticaj pandemije COVID-19 na turističku tražnju u Republici Srbiji, izvedeni su odgovarajući zaključci i date preporuke nosiocima turističke ponude. Kada su u pitanju marketing u trgovini i logistici, pre svega su u fokusu bili digitalizacija nabavke u ostvarivanju višekanalne maloprodajne izvrsnosti i identifikacija i upravljanje pojedinačnim fazama procesa humanitarne logistike, što posebno dobija na značaju u sitaucijama izazvanim krizama, poput današnejg stanja u Srbij, ali i na globalnom nivou. Kvalitet usluga, zadvoljstvo i zaštita klijenata banaka, te međuzavisnost ljudskih resursa i troškova radne snage sa profitabinošću i konkurentnošću bankarskog sektora, su posebno analizirani u okviru teme marketinga finansijskih usluga.

Prvi put, na konferencijama Srpskog udruženja za marketing, posebna sesija bila je namenjena primerima iz marketinške prakse. Posebna celina bila je dakle posvećena stanju na tržištu i izazovima sa kojima se suočavaju privrednici i marketinški stručnjaci. Na ovaj način, učešćem menadžera i stručnjaka iz privrede, konferencija je omogućila bolje razumevanje marketinške teorije i prakse kroz upoznavanje naučnog i istraživačkog opusa različitih autora, ali i kroz razmatranje aktuelnih tema i izazova, uključujući uticaj epidemije Covid-19 virusa na ponašanje potrošača, marketinških menadžera i stručnjaka, kao i drugih aktera na tržištu. Predstavnici Privredne komore Srbije prezentovali su projekat Stvarano u Srbiji i uvođenje žiga "Čuvarkuća" kao podrške domaćoj privredi i potrošačima, što je naročito značajno u kriznim situacijama poput današnje. Na primeru kompanije IMLEK, odnosno njenih brendova i proizvoda, prikazani su izazovi koje sa sobom nose akcijska sniženja cena. Ovo je jako značajno zbog potrebe da se analizira uticaj takvih cenovnih sniženja na prodaju u kratkom i srednjem roku, ali i na brend, njegovo tržišno učešće, poziciju i profitabilnost. Direktor agencije za istraživanje tržišta GfK izneo je najnovije analize prikazujući stanje u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, ali i promene u ponašanju kupaca izazvane Covid krizom u Srbiji, što je bio osnov i za kasnije razgovore i diskusiju.

Na marginama samog skupa, održani su i sastanci predsednika Srpskog udruženja za marketing sa učesnicima iz privrednog sektora. Razmatrani su modaliteti većeg uključivanja marketinških menadžera i stručnjaka u rad Udruženja. Na završnim sastancima i svečanoj večeri, diskutovano je o daljim pravcima razvoja Srpskog udruženja za marketing, te nekim novim inicijativama. Preko 100 redovnih članova, koliko trenutno ima Udruženje, te postavljene organizacione osnove, ostvareni kontakti i jasna vizija, daju razloga da se sa optimizmom gleda na dalji razvoj. Novi veb sajt, koji je u procesu izrade, te aktivno prisustvo u onlajn sferi, pre svega na poslovnoj mreži Linkedin, samo su neki od prioriteta u narednih nekoliko meseci. Planira se i održavanje okruglih stolova, koji bi bili fokusirani na uže teme, od interesa za akademske i privredne krugove. Saradnja u pogledu razmena ideja i rezultata istraživanja, ali i na izradi studija slučaja/zadataka na kojima bi radili studenti na fakultetima i strukovnim školama u Srbiji, samo su neki od mogućih pravaca produbljivanja saradnje akademika i praktičara. U tom smislu će biti intenzivirana i saradnja u okviru sekcija Srpskog udruženja za marketing: Stručnih interesnih grupa (SIG-ova).

Knjigu apstrakata sa Konferencije, možete preuzet ovde.